Thursday, 19 September 2019
 
Saturday, 28 September 2019
time 12:40
Spójnia Stargard
Stargard, Poland
 
Monday, 03 June 2019
time 20:30
Stelmet Enea BC Zielona Góra
Gdynia, Poland
105:80
 

Points

1. Bostic Joshua 16.7
2. Florence James 16.6
3. Dulkys Deividas 9.3

Rebounds

1. Upshaw Robert 5.7
2. Wyka Dariusz 4.7
3. Dulkys Deividas 4.7

Assists

1. Florence James 4.2
2. Szubarga Krzysztof 3.5
3. Bostic Joshua 2.8

Eval

1. Bostic Joshua 16.9
2. Florence James 15.7
3. Upshaw Robert 11.8

Points

1. Bostic Joshua 16.4
2. Upshaw Robert 11.7
3. Florence James 11.2

Rebounds

1. Upshaw Robert 6.6
2. Ponitka Marcel 3.7
3. Dylewicz Filip 3.7

Assists

1. Ponitka Marcel 4.3
2. Bostic Joshua 3.4
3. Florence James 3.1

Eval

1. Upshaw Robert 15.9
2. Bostic Joshua 14.7
3. Leszczyński Maciej 11.0

Points

1. Logan David 18.8
2. Ewing Daniel 11.6
3. Dylewicz Filip 11.6

Rebounds

1. Burke Pat 7.7
2. Dylewicz Filip 7.5
3. Burrell Ronald 3.9

Assists

1. Logan David 3.6
2. Brazelton Tyrone 3.1
3. Ewing Daniel 2.9

Eff

1. Logan David 16.2
2. Dylewicz Filip 16.2
3. Burke Pat 13.9
 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ


PRZEPISY PORZĄDKOWE W OBSZARZE ARENY GDYNIA, USYTUOWANEJ W GDYNI PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 8
PODCZAS MECZÓW KOSZYKÓWKI MEŻCZYZN W RAMACH ROZGRYWEK TAURON BASKET LIGI W SEZONIE 2013/2014.


1. Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania osób na teren obiektu. Nie będą wpuszczane osoby, wobec których istnieje podejrzenie wywołania niepokoju lub zamieszek.

2. Zawody sportowe będą rozgrywane na obiekcie zgodnie z przepisami międzynarodowymi ULEB oraz Polskiej Ligi Koszykówki.

3. W trakcie trwania imprez masowych, z wyłączeniem imprez masowych podwyższonego ryzyka, dopuszcza się możliwość sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 18(1) ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).

4. Sprzedaż, podawanie i spożywanie alkoholu może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

5. Bilety oraz zaproszenia muszą być okazywane na każde wezwanie służb porządkowych i organizatora.

6. Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na obiekt osób utrudniających kontrolę wnoszonych rzeczy przez przedstawicieli policji lub służb porządkowych.
7. Uczestnicy imprez zobowiązani są do zajmowania miejsc wyznaczonych na biletach i zaproszeniach.

8. Osoby zajmujące inne miejsca niż wskazane na wejściówkach zostaną z nich niezwłocznie usunięte przez służby ochrony.

9. Filmowanie imprezy przez jej uczestników jest dozwolone przez organizatora tylko w wyznaczonych miejscach i za jego zgodą.

10. Działalność handlowa na obiekcie w czasie, przed i po imprezach prowadzić można tylko za wyłączną zgodą organizatora.

11. Osoby powodujące szkody i zakłócające porządek publiczny zostaną wydalone z imprezy i w razie konieczności pociągnięte do odpowiedzialności karnej i finansowej za wyrządzone straty.

12. Na terenie obiektu zabrania się:
 • Wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu do 3,5% dozwolonego Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, którego wnoszenie i podawanie jest dozwolone przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).
 • Wnoszenia środków pirotechnicznych, łatwopalnych, noży, broni, szklanych butelek oraz wszelkich innych rzeczy mogących stanowić zagrożenie.
 • Wchodzenia na boisko.
 • Rzucania na boisko jakichkolwiek przedmiotów.
 • Używania wulgarnych i rasistowskich okrzyków.
 • Wspinania na stalowe konstrukcje obiektu.
 • Przechodzenia do innych sektorów hali.
 • Używanie sygnałów dźwiękowych, świetlnych uniemożliwiających prowadzenie zawodów.
 • Zasłanianie tablic informacyjnych i reklam organizatora.
 • Prowadzenia jakiejkolwiek działalności reklamowej i handlowej bez zgody organizatora.
 • Wstępu na teren obiektu osób poniżej 13 roku życia nie będących pod opieką osób dorosłych, chyba, że Regulamin dla konkretnej imprezy przewiduje taką możliwość ze względu na jej charakter.

13. Wejście na obiekt oznacza automatyczną akceptację w/w przepisów i zasad oraz udzielenie zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku przez GKK Arka SA.

14. Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do usunięcia z obiektu osób, które nie respektują w/w przepisów.

15. We wszelkich sprawach nie objętych niniejszymi przepisami ostateczną decyzje podejmuje Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna.
 
© 2008-2019 23 STUDIO. All Rights Reserved.