Następny mecz:
Asseco Arka Gdynia
VS
WKS Śląsk Wrocław
4D 14H 19M 38S

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ


PRZEPISY PORZĄDKOWE W OBSZARZE ARENY GDYNIA, USYTUOWANEJ W GDYNI PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 8
PODCZAS MECZÓW KOSZYKÓWKI MEŻCZYZN.


1. Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania osób na teren obiektu. Nie będą wpuszczane osoby, wobec których istnieje podejrzenie wywołania niepokoju lub zamieszek.

2. Zawody sportowe będą rozgrywane na obiekcie zgodnie z przepisami międzynarodowymi ULEB oraz Polskiej Ligi Koszykówki.

3. W trakcie trwania imprez masowych, z wyłączeniem imprez masowych podwyższonego ryzyka, dopuszcza się możliwość sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 18(1) ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).

4. Sprzedaż, podawanie i spożywanie alkoholu może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

5. Bilety oraz zaproszenia muszą być okazywane na każde wezwanie służb porządkowych i organizatora.

6. Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do niewpuszczania na obiekt osób utrudniających kontrolę wnoszonych rzeczy przez przedstawicieli policji lub służb porządkowych.

7. Uczestnicy imprez zobowiązani są do zajmowania miejsc wyznaczonych na biletach i zaproszeniach.

8. Osoby zajmujące inne miejsca niż wskazane na wejściówkach zostaną z nich niezwłocznie usunięte przez służby ochrony.

9. Filmowanie imprezy przez jej uczestników jest dozwolone przez organizatora tylko w wyznaczonych miejscach i za jego zgodą.

10. Działalność handlowa na obiekcie w czasie, przed i po imprezach prowadzić można tylko za wyłączną zgodą organizatora.

11. Osoby powodujące szkody i zakłócające porządek publiczny zostaną wydalone z imprezy i w razie konieczności pociągnięte do odpowiedzialności karnej i finansowej za wyrządzone straty.

12. Na terenie obiektu zabrania się:
 • Wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu do 3,5% dozwolonego Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, którego wnoszenie i podawanie jest dozwolone przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).
 • Wnoszenia środków pirotechnicznych, łatwopalnych, noży, broni, szklanych butelek oraz wszelkich innych rzeczy mogących stanowić zagrożenie.
 • Wchodzenia na boisko.
 • Rzucania na boisko jakichkolwiek przedmiotów.
 • Używania wulgarnych i rasistowskich okrzyków.
 • Wspinania na stalowe konstrukcje obiektu.
 • Przechodzenia do innych sektorów hali.
 • Używania sygnałów dźwiękowych, świetlnych uniemożliwiających prowadzenie zawodów.
 • Zasłaniania tablic informacyjnych i reklam organizatora.
 • Prowadzenia jakiejkolwiek działalności reklamowej i handlowej bez zgody organizatora.
 • Wstępu na teren obiektu osób poniżej 13 roku życia nie będących pod opieką osób dorosłych, chyba, że Regulamin dla konkretnej imprezy przewiduje taką możliwość ze względu na jej charakter.
13. Wejście na obiekt oznacza automatyczną akceptację w/w przepisów i zasad oraz udzielenie zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku przez GKK Arka SA.

14. Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do usunięcia z obiektu osób, które nie respektują w/w przepisów.

15. We wszelkich sprawach nie objętych niniejszymi przepisami ostateczną decyzje podejmuje Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna.